Opinie o Nas

e-sklep@zagroda.cieszyn.pl

Regulamin

 sklep prokonsumencki

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ZAGRODA.CIESZYN.PL

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 6. REKLAMACJA PRODUKTU

 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 12. ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYMOGAMI RODO
 13. INFORMACJA ODNOŚNIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 

Sklep Internetowy www.zagroda.cieszyn.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zagroda.cieszyn.pl prowadzony jest przez Anielę Szlaur prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. ZAGRODA A.Szlaur wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Hallera 116A 43-400 Cieszyn, NIP 5481587807, REGON 070797952, adres poczty elektronicznej: e-sklep@zagroda.cieszyn.pl

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.Definicje:

   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

   4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

   6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

   7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

   8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

   10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.zagroda.cieszyn.pl na platformie sklepowej Shoper.

   11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Aniela Szlaur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. ZAGRODA A.Szlaur wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Hallera 116A 43-400 Cieszyn, NIP 5481587807, REGON 070797952, adres poczty elektronicznej: e-sklep@zagroda.cieszyn.pl

   12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

   15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

   16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

   1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

    1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@zagroda.cieszyn.pl lub też pisemnie na adres: ul. Hallera 116A 43-400 Cieszyn

   2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

    1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

   3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

    1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@zagroda.cieszyn.pl lub też pisemnie na adres: ul.Hallera 116A 43-400 Cieszyn

    2. 2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.Tryb postępowania reklamacyjnego:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

   2. pisemnie na adres: ul. Hallera 116A 43-400 Cieszyn;

   3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@zagroda.cieszyn.pl;

   4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

   5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

     

   2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

   3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.
   4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.

    1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

     1. BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

4.2.Termin płatności:

   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

   1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

   2. Przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa.
   3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Hallera 116A 43-400 Cieszyn – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 17:00.

5.5.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

   1. pisemnie na adres: ul. Hallera 116A 43-400 Cieszyn;

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@zagroda.cieszyn.pl;

6.4.Klient zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji zdjęciowej reklamowanego produktu, oraz spisania ewentualnego protokołu szkody na wniosek Sprzedawcy. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Hallera 116A 43-400 Cieszyn. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Klient gwarantuje dostarczenie produktu tak, aby nie został on dodatkowo uszkodzony w trakcie transportu.

7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

   1. pisemnie na adres: ul. Hallera 116A 43-400 Cieszyn;

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@zagroda.cieszyn.pl;

8.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwrot / wymiana reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Hallera 116A 43-400 Cieszyn.

8.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

   1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

   3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1.Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2.Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3.Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

   1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

   2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4.Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

   1. pisemnie na adres: ul. Hallera 116A 43-400 Cieszyn;

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@zagroda.cieszyn.pl

10.5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.Zmiana Regulaminu:

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania

danych osobowych

w

www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. ZAGRODA A.Szlaur

 

13. Nabycia środka ochrony roślin mogą dokonywać jednie osoby:
    a) pełnoletnie
    b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych:
- ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia
- ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia
- ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia
- nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia.

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Kierownictwo www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn świadome wagi problemów związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przyjmuje niniejszy dokument i deklaruje nadzór nad jego przestrzeganiem, aby zapewnić poszanowanie prawa do prywatności, poprzez zastosowanie koniecznych i celowych środków do zabezpieczenia prawidłowego zarządzania przepływem chronionych prawem informacji, dotyczących osób fizycznych, w www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn

Kierownictwo deklaruje zapewnić ochronę danych osobowych na poziome, który odpowiada charakterowi przetwarzanych informacji i pozwala zabezpieczyć je przed bezprawnymi działaniami (bezpieczeństwo informacji).

Celem polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych jest dostosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony w www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn do najwyższych standardów ochrony informacji, co umożliwi prawidłowe współużytkowanie wewnątrz organizacji.

Zarządzanie przetwarzaniem i ochroną danych osobowych www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn stanowi uporządkowany i ciągły proces, którego składnikami są: identyfikacja i szacowanie ryzyka, ustanawianie i ulepszanie zabezpieczeń, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz wdrożenie procedury i zasad odpowiedzialności za wypadki naruszenia Polityki.

§ 2

Niniejszy dokument jest zbiorem reguł i praktycznych wskazówek określających sposoby prawidłowego zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych, w szczególności:

zasady bezpieczeństwa stosowane podczas przetwarzania danych osobowych;

organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem;

zasady przekazywania danych osobowych między użytkownikami i innymi osobami uprawnionymi;

warunki odpowiedzialności osób naruszających Politykę;

zasady zgłaszania administratorowi danych przypadków nieprawidłowości w przetwarzaniu lub ochronie danych osobowych;

obowiązki użytkowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie ochrony danych osobowych;

inne informacje, o których mowa w § 4 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Ustanowione w niniejszym dokumencie zasady odnoszą się do ochrony danych osobowych przetwarzanych zarówno w systemach informatycznych jak i poza nimi.

§ 3

Obowiązek przestrzegania zasad opisanych w niniejszym dokumencie ciąży na:

wszystkich osobach zatrudnionych w www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn również na podstawie umowy cywilno-prawnej;

stażystach, wolontariuszach, praktykantach i innych osobach działających na rzecz www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn w podobnym charakterze;

członkach organów www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn

innych osobach, które uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych w www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn

§ 4

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

ustawie - rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Polityce – rozumie się przez to niniejszy dokument;

Instrukcji – rozumie się przez to „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym” wydaną przez administratora danych;

zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;

przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

systemie informatycznym - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;

administratorze danych - rozumie się przez to www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn ,administratorze bezpieczeństwa informacji – rozumie się przez to osobę powołaną przez administratora danych do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji na zasadach określonych w ustawie;

użytkowniku – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych;

identyfikatorze użytkownika - rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;

haśle - rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;

rozliczalności - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;

integralności danych - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

usuwaniu danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;

poufności danych - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;

uwierzytelnianiu - rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu.

Pojęciom niezdefiniowanym w Polityce nadaje się takie znaczenie jakie mają one na gruncie ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

§ 5

www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn przetwarza i zbiera dane osobowe wyłącznie w wypadkach i dla celów dopuszczalnych przez ustawę, w szczególności jeśli:

osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;

jest to niezbędne do osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych w www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur ul. Hallera 116a, 43-400 Cieszyn jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy, aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz przepisów wydanych przez administratora danych – w szczególności Polityki i Instrukcji.

 

ROZDZIAŁ II

System ochrony danych osobowych

§ 7

Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych na poziomie podwyższonym/wysokim - w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 8

Administrator danych może powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;

nadzorowanie aktualizowania Polityki i Instrukcji oraz przestrzegania zasad w nich określonych;

b) zapewnianie zapoznania użytkowników z przepisami o ochronie danych osobowych;

prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art.41 ust. 1 pkt 2–4a i 7 ustawy.

Administrator danych może powierzyć Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji wykonywanie innych obowiązków, jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w u. 2.

Wzór Powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wraz z zakresem dodatkowych obowiązków, o których mowa w u. 3, stanowi załącznik do Polityki.

Administrator danych może stworzyć dodatkowe stanowiska związane z ochroną danych osobowych, w szczególności Administratora Systemów Informatycznych. Powołując osoby na stanowiska, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, administrator danych określa zakres ich obowiązków i uprawnienia wobec użytkowników.

§ 9

Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej na piśmie, która określa zakres i cel przetwarzania danych.

Umowa, o której mowa w ustępie poprzedzającym, musi zawierać zapewnienie podmiotu, któremu powierza się dane osobowe do przetwarzania, iż przed rozpoczęciem tego przetwarzania podejmie on środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy oraz, że spełni wymogi określone w art. 39a ustawy.

§ 10

Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez administratora danych (użytkownicy), które określa zakres i cel przetwarzania danych. Upoważnienie jest wydawane na czas określony lub nieokreślony. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do Polityki.

Administrator danych prowadzi Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w której wskazane jest imię i nazwisko osoby upoważnionej, identyfikator użytkownika, data nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór ewidencji stanowi załącznik do Polityki.

Użytkownicy są obowiązani zachować w tajemnicy przetwarzane przez nich dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. W celu zabezpieczenia tego obowiązku potencjalny użytkownik, wraz z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych, podpisuje Oświadczenie o poufności.

Administrator nie udziela upoważnienia do przetwarzania danych, jeśli potencjalny użytkownik odmówił podpisania Oświadczenia o poufności.

Administrator danych może w każdym momencie cofnąć udzielone upoważnienie co odnotowuje w ewidencji, o której mowa w u. 2.

Administrator danych zapewni, że osoby nieuprawnione nie uzyskają dostępu do danych osobowych przetwarzanych w organizacji, w szczególności uniemożliwi przetwarzanie danych osobowych podmiotom, którym nie udzielono upoważnienia, których upoważnienie wygasło lub zostało cofnięte.

W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w u. 6, administrator danych:

udostępnia identyfikatory i hasła umożliwiające korzystanie z systemu informatycznego wyłącznie osobom posiadającym pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

udostępnia klucze do budynków, pomieszczeń, szaf, sejfów itp., w których przechowywane są nośniki danych osobowych, wyłącznie osobom posiadającym pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

niezwłocznie po wygaśnięciu lub cofnięciu użytkownikowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych administrator danych usuwa z systemu informatycznego jego identyfikator oraz odbiera mu klucze do obiektów, o których mowa w punkcie b;

podejmie inne niezbędne i celowe środki, w szczególności może zastosować monitoring video, wprowadzić ewidencję wydawania kluczy, przechowywać nośniki danych osobowych w szafie stalowej lub zamykanych szafkach.

 

 

 

§ 11

Użytkownicy mogą zbierać dane osobowe wyłącznie w zakresie adekwatnym ze względu na wykonywaną działalności, rodzaj i wartość transakcji, uzasadniony interes lub cel przetwarzania danych.

Użytkownik zbierając dane jest obowiązany dopełnić obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 24 i 25 ustawy, w szczególności poinformować osobę, od której zbiera dane, o celach tego działania.

Dane osobowe mogą być zbierane wyłącznie z wiarygodnych źródeł.

Użytkownik, niezwłocznie po powzięciu informacji o potrzebie aktualizacji danych osobowych, dokonuje takiej aktualizacji lub przekazuje informacje o potrzebie aktualizacji administratorowi danych, jeśli sam nie jest uprawniony do jej dokonania.

§ 12

Użytkownik, niezwłocznie po zebraniu danych osobowych, wprowadza je do odpowiedniego zbioru danych, odnotowując w ewidencji lub systemie, o których mowa w u. 3 cel ich przetwarzania. Jeśli dane osobowe nie są wprowadzane do zbioru danych, należy odnotować, obok danych, cel ich zebrania.

Użytkownik nie może przetwarzać danych w innych celach, niż te dla których zostały zebrane i odnotowane w sposób określony w u.1.

Administrator danych zapewnia kontrolę nad tym jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru danych wprowadzone oraz komu są przekazywane, poprzez zastosowanie następujących środków:

w wypadku przetwarzania danych osobowych poza systemem informatycznym – prowadzony jest pisemny/elektroniczny rejestr, w którym każdy użytkownik, niezwłocznie po wprowadzeniu danych osobowych do zbioru lub ich przekazaniu, zamieszcza informacje o tym fakcie wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, daty dokonania tych czynności oraz zakresu wprowadzonych lub przekazanych danych osobowych; w wypadku przekazywania danych osobowych użytkownik zamieszcza również informację o tym komu zostały przekazane;

w wypadku przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym – system ten zapewnia odnotowanie:

daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu – automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych;

identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, chyba że dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych ma wyłącznie jedna osoba – automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych;

źródła danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą; jeżeli jednak dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, system umożliwia odnotowanie tej okoliczności, chyba że wszystkie dane osobowe przetwarzane w danym zbiorze zostały zebrane bezpośrednio;

informacji o odbiorcach danych (art. 7 pkt 6 ustawy) oraz innych osobach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych;

sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8.

Przepisy ustępu 3b nie muszą być stosowane, gdy system informatyczny służy wyłącznie do przetwarzania danych poprzez edycję tekstu, w celu udostępnienia danych na piśmie.

§ 13

Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania, określonych i odnotowanych zgodnie z § 11. Jeśli cele przetwarzania zostały osiągnięte, użytkownik niezwłocznie usuwa dane ze wszystkich zbiorów danych oraz innych miejsc, w których dane osobowe są przechowywane.

§ 14

Procedury wykonywania oraz rejestrowania naprawy, przeglądów i konserwacji systemów informatycznych oraz nośników służących do przetwarzania danych określa Instrukcja.

§ 15

Użytkownicy, w wypadku zidentyfikowania faktu naruszenia systemu ochrony danych osobowych, w szczególności Polityki, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym administratora danych oraz podjąć czynności niezbędne do zminimalizowania skutków naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z przepisami, w szczególności:

ustalić przyczynę i zakres naruszenia oraz osobę odpowiedzialną za jego powstanie;

zabezpieczyć miejsce, w którym naruszenie powstało;

rozważyć zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, w tym w systemie informatycznym, do momentu ustalenia istotnych okoliczności naruszenia;

zaniechać działań mogących utrudnić analizę zdarzenia.

Przez naruszenie systemu ochrony danych należy rozumieć w szczególności:

awarię jakiegokolwiek elementu systemu informatycznego;

ostrzeżenie systemu antywirusowego o infekcji jakiegokolwiek elementu systemu informatycznemu;

zaistnienie stanu zagrożenia dla pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe m.in. pożar, zalanie, zawalenie;

przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe, których zachowanie wskazuje na próbę uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych osobowych;

utratę kopii zapasowych;

nieuprawnione logowanie do systemu informatycznego;

zniszczenie lub uszkodzenie jakiegokolwiek elementu systemu informatycznego

Każde zgłoszenie naruszenia systemu ochrony danych osobowych jest rejestrowane przez administratora danych w Rejestrze Naruszeń, który stanowi załącznik do Polityki. Zgłoszenie zawiera krótki opis, przyczynę i zakres naruszenia oraz sposób postępowania na wypadek powstania podobnych stanów w przyszłości.

§ 16

Administrator danych przybywa na miejsce naruszenia w celu zapoznania się z okolicznościami naruszenia i podjęcia decyzji co do dalszego postępowania, w szczególności ocenia zasadność wezwania specjalistów ds. systemów informatycznych.

Jeśli zaprzestano przetwarzania danych osobowych, o jego wznowieniu decyduje administrator danych, chyba że ze względu na szczególne okoliczności konieczne jest natychmiastowe wznowienie ich przetwarzania.

Użytkownik, który zgłosił naruszenie, jest zobowiązany do zrelacjonowania istotnych okoliczności naruszenia administratorowi danych. Administrator danych może również żądać wyjaśnień od innych osób, które mogą mieć wiadomości o zdarzeniu.

§ 17

Administrator danych opracowuje i wdraża działania mające na celu przywrócenie bezpieczeństwa systemu ochrony danych osobowych oraz zabezpiecza system przed wystąpieniem podobnych stanów w przyszłości, w szczególności udziela niezbędnych pouczeń użytkownikom.

Administrator danych może wydawać okresowe raporty dotyczące powstałych naruszeń i sposobów postępowania w celu ich zlikwidowania. Z raportami zobowiązani są zapoznać się wszyscy użytkownicy.

§ 18

Użytkownikom zabrania się:

przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu niezgodnym z upoważnieniem lub przepisami prawa;

udostępniania danych osobowych osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania;

wynoszenia urządzeń, na których przechowywane są dane osobowe, poza obszar przetwarzania danych osobowych;

postępowania, przy przetwarzaniu danych osobowych, niezgodnego z porządkiem prawnym, Polityką i Instrukcją.

Za nieprzestrzeganie zakazów i uchybienia w zakresie obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych w organizacji grożą sankcje dyscyplinarne określone w Polityce.

§ 19

Dane osobowe w organizacji przetwarzane są w budynkach, pomieszczeniach lub częściach pomieszczeń, tworzących obszar przetwarzania danych osobowych, które wyszczególnione są w załączniku nr 5 do Polityki.

Użytkownicy nie mogą przetwarzać danych poza obszarem przetwarzania danych określonym w u. 1, w szczególności nie mogą wynosić z niego nośników danych, oprócz sytuacji określonych w Polityce i Instrukcji związanych z naprawą i konserwacją nośników danych.

§ 20

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów i sprzętu zastosowanych do ich przetwarzania stanowi załącznik nr 6 do Polityki.

Wszelkie zmiany w zakresie baz danych osobowych, oprogramowania i sprzętu służącego do ich przetwarzania wymagają niezwłocznej modyfikacji wykazu, o którym mowa w u.1, przez administratora danych.

Użytkownicy nie mogą korzystać z systemu informatycznego z naruszeniem powiązań wynikających z wykazu, o którym mowa w u.1.

 

§ 21

W zbiorach danych w organizacji przetwarzane są dane osobowe w zakresie określonym poprzez wskazanie pól informacyjnych i powiązań między nimi w załączniku nr 7 do Polityki.

§ 22

Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami w organizacji jest określony w załączniku nr 8 do Polityki.

W związku ze sposobem funkcjonowania i powiązaniami między systemami informatycznymi stosuje się środki bezpieczeństwa na poziomie, o których mowa w § 7 u.1.

§ 22

Dla zapewnienia przetwarzanym danym poufności, integralności i rozliczalności stosuje się, oprócz innych wskazanych w Polityce, następujące organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa:

Komputer zabezpieczony hasłem

Użytkownik posiada login i hasło do systemu

Wylogowanie z systemu po zakończonej pracy

 

ROZDZIAŁ III

Sankcje

§ 23

Za naruszenie zakazów lub niedopełnienie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych, użytkownikom grożą następujące sankcje:

 

Odpracowanie w czynie społecznym na rzecz www.zagroda.cieszyn.pl P.H.U. „Zagroda” Aniela Szlaur

 

 

ROZDZIAŁ IV

Podnoszenie kwalifikacji

§ 24

Administrator danych zapewnia użytkownikom dostęp do szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Użytkownik nie rzadziej niż 12 miesięcy ma obowiązek odbyć szkolenie w celu podwyższenia kwalifikacji w zakresie ochrony danych osobowych.

W wypadku znaczącej zmiany w prawie dot. ochrony danych osobowych, administrator danych ma obowiązek niezwłocznie zapewnić użytkownikowi dostęp do aktualnych przepisów i literatury dot. ochrony danych osobowych. W miarę możliwości organizuje lub zapewnia dla użytkowników szkolenie w celu aktualizacji ich wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 25

Przed udzieleniem potencjalnemu użytkownikowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, administrator danych zapewnia mu dostęp do materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony danych osobowych i w miarę możliwości zapewnia mu szkolenie w tym zakresie. W celu sprawdzenia wiedzy potencjalnego użytkownika administrator danych może przeprowadzić test kompetencyjny.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 26

Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a jej treść jest ogólnie dostępna do wglądu u administratora danych.

Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o tym, iż zapoznał się z przepisami ustawy, wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, obowiązującą Polityką oraz Instrukcją. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Polityki.

Wszelkie dokumenty, w tym załączniki do Polityki, związane z ochroną danych osobowych w organizacji przechowywane są przez administratora danych. Oświadczenia, upoważnienia i inne dokumenty dotyczące bezpośrednio danego użytkownika są przechowywane również w jego aktach osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper Premium