Kategorie

Opinie o Zagroda.cieszyn.pl na Opineo.pl


Na Kartę Rabatową ZAGRODA naliczane są punkty za zakupy dokonane w sklepie internetowym i stacjonarnym. W sklepie internetowym kartę możemy otrzymać zgłaszając chęć uczestniczenia w programie poprzez wiadomość e-mail na adres e-sklep@zagroda.cieszyn.pl, karta zostanie wysłana listownie, a do konta klienta zostanie dopisany numer karty i przy każdych zakupach punkty będą naliczały się na konto klienta.

Suma punktów jest widoczna w dolnej części każdego paragonu w polu PUNKTY widnieje liczba punktów przyznanych za aktualny paragon, a w polu SUMA PUNKTÓW widnieje liczba puktów zebranych wsumie na koncie.

Wykożystać punkty można w dowolnym momencie zgłaszając o tym przy zamówieniu internetowym (w uwagach) bądź przy zakupach w sklepie stacjonarnym - kwotę przysługującą za zgromadzone punkty odejmiemy od bieżących zakupów. 

REGULAMIN

I. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Regulamin organizowanego

   

  przez P.H.U. „Zagroda” A.Szlaur Programu lojalnościowego [zwanego dalej „Programem”] przeznaczonego dla stałych klientów jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a P.H.U. „Zagroda” A.Szlaur [zwanym dalej „Zagroda”] będąca właścicielem i organizatorem programu.

 2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Przystępując do Programu Klient zawiera umowę z Zagrodą Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące pomiędzy nimi warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie [zwanym dalej „Regulaminem”]. Jeżeli posiadacz karty naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowaniem lub odebraniem karty oraz przejęciem zgromadzonych punktów.

   

 3. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

 4. Zagroda zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym za pośrednictwem strony internetowej www.zagroda.cieszyn.pl

  i informacji w sklepie stacjonarnym .

 5. Poprzez złożenie podpisu na Umowie o Przystąpieniu do Programu Lojalnościowego ZAGRODA uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Zagrodę, w celach operacyjnych Programu, swoich danych osobowych figurujących na Umowie o Przystąpieniu do Programu Lojalnościowego ZAGRODA .

 6. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w ramach Programu poprzez zaznaczenie, bądź nie, odrębnej klauzuli na formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik może nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji listowych o organizowanych akcjach promocyjnych.

 7. Uczestnik Programu gromadzi punkty za zakupy dokonane w sklepie Zagroda znajdującym się pod adresem: 43-400 Cieszyn, ul. Gen. J. Hallera 116A oraz za zakupy dokonane w sklepie internetowym www.zagroda.cieszyn.pl

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA, KARTA RABATOWA ZAGRODA

 1. Osoba przystępująca do Programu po podpisaniu Umowy o Przystąpieniu do Programu Lojalnościowego ZAGRODA, staje się Uczestnikiem uprawnionym do udziału w Programie oraz do osobistego korzystania z Karty Rabatowej ZAGRODA, służącej gromadzeniu punktów.
 2. Uczestnik jest zobowiązany podając dane na Umowie o Przystąpieniu do Programu Lojalnościowego ZAGRODA w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą .W rubryce „adres” musi podać swój dokładny adres prywatny/do korespondencji/. Zgłoszenie niepełne z adresem skrzynki pocztowej lub miejsca pracy nie będą przyjmowane.
 3. Uczestnik rozpoczyna gromadzenie punktów od momentu otrzymania Karty Rabatowej ZAGRODA. Na karcie figuruje indywidualny numer i kod kreskowy, który przypisany jest do Uczestnika. Karta nie może być używana przez osoby trzecie nie będące posiadaczami Karty Rabatowej ZAGRODA. Zagroda zastrzega sobie prawo unieważnienia punktów zdobytych przez osobę trzecią nie będącą posiadaczem karty.
 4. Karty Rabatowej ZAGRODA stanowi własność Zagrody i jest wydawana bezpłatnie Uczestnikom, nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą oraz nie może być zbywalna na rzecz osób trzecich.
 5. Zagroda ma prawo wydawać kartę w różnych szatach graficznych.
 6. Każdy uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty Rabatowej ZAGRODA.

 

III. USZKODZENIE, ZAGUBIENIE, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE KARTY RABATOWEJ ZAGRODA

 1. W wypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty należy o zaistniałym fakcie powiadomić Zagrodę. Zagroda wykona wszelkie niezbędne czynności mające na celu zablokowanie karty. Karta może także zostać zablokowana w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym.

 2. Zagroda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia Karty, łącznie z wymianą punktów na produkty w sklepie, w sytuacji gdy, uczestnik nie zawiadomił Zagrody o zdarzeniu opisanym w pkt.1. Zagroda natomiast gwarantuje Uczestnikowi zabezpieczenie zgromadzonych punktów po 24 (dwudziestu czterech) godzinach od chwili zgłoszenia.

 3. W przypadku wystawienia duplikatu karty dotychczas zgromadzone punkty zostaną zapisane na nowej karcie. Duplikat karty powinien być wydany w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgłoszenia jej utraty.

 4. Zagroda zastrzega sobie prawo zbadania zasadności wymiany karty np. w przypadku dużej częstotliwości jej wymian.

IV. KORZYSTANIE Z KARTY RABATOWEJ ZAGRODA

 1. Gromadzenie punktów na karcie odbywa się w Sklepie Zagroda, którego adres widnieje na wydanej karcie oraz przy zakupach w sklepie internetowym www.zagroda.cieszyn.pl

 2. Klient detaliczny za wydane na zakupy 10 zł otrzymuje 1 punkt. *

  Firmy ogrodnicze za wydane na zakupy 6zł otrzymują 1 punkt. *

  *Nie dotyczy to zakupu paszy i zbóż gdzie klient detaliczny otrzymuje za każde wydane 10zł 0,5 punktu, a firma ogrodnicza za każde wydane 6zł 0,5 punktu.

  *Nie dotyczy maszyn i elektronarzędzi o wartości detalicznej powyżej 1000zł gdzie klient detaliczny otrzymuje za każde wydane na zakupy 10zł 0,5 punktu, a firma ogrodnicza za każde wydane 6 zł 0,5 punktu.

  *Za kupno kwalifikowanych materiałów siewnych rolniczych (worki 20/25/50kg) oraz nawozów rolniczych (worki 25/50kg) nie naliczamy punktów.

 3. W celu zapisu punktów na karcie uczestnik powinien przekazać kartę kasjerowi przed dokonaniem płatności za zakupy. Korzystanie z punktów jest możliwe po 48 godzinach od momentu dokonania transakcji.

 4. Niedopuszczalne jest pozostawianie karty w sklepie w celu zapisywania punktów. Karta taka zostanie wycofana z obiegu a punkty na niej zapisane bezzwłocznie anulowane.

 5. Za podstawę do zapisania punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez posiadacza Karty, w wypadku złamania tej zasady Karta będzie natychmiast zatrzymywana, a punkty anulowane.

 6. Uczestnik programu, który nie okazał kasjerowi karty przed zakończeniem transakcji zakupu przez, co rozumie się wydrukowanie rachunku kasowego przez kasjera, nie otrzymuje punktów. Punkty nie mogą być dopisywane na Kartę na podstawie później przedstawionego paragonu kasowego.

 7. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami mogą być rozpatrywane w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakupu i muszą być udokumentowane paragonami kasowymi.

 8. Jeżeli wskutek awarii komputera lub innych przyczyn, nie można w danej chwili zapisać na Karcie punktów sporządzany jest protokół na podstawie, którego punkty zostaną zapisane na Karcie w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych.

V. WYMIANA PUNKTÓW NA TOWARY

 1. Punkty zebrane mogą być wymienione na dowolne towary znajdujące się w sklepie Zagroda. Płacąc punktami klient otrzyma rabat za dokonane zakupy w wysokości kwoty zebranej na karcie. Nie ma możliwości wymiany punktów na gotówkę, wymiany punktów może dokonać tylko właściciel Karty Rabatowej ZAGRODA. Pracownik sklepu dokonujący wymiany punktów na produkt może poprosić Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego danych osobowych.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Jakiekolwiek reklamacje związane z wykorzystaniem punktów Zagroda przyjmuje wyłącznie do 7 (siedmiu) dni od daty wykorzystania punktów.

 2. Punkty gromadzone na Karty Rabatowej ZAGRODA ważne są przez okres 4 (czterech) lat kalendarzowych Zagroda ma prawo wykluczyć Uczestnika jeżeli jego Karta jest nieaktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, rozumie się przez to niedokonanie zakupów w w/w okresie.

 3. Zagroda może dowolnie zdecydować o zakończeniu Programu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym zakończeniem Programu.

 

 


facebook